AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SAVITARNOS SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) Savitarnos svetainės (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką, kuria privalo vadovautis kiekvienas Svetainės lankytojas (toliau – Vartotojas).
2. Vartotojas, registruodamasis Svetainėje, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, Bendrovės privatumo pranešimu ir įsipareigoja jų laikytis.
3. Svetainės savitarnos paslaugos – tai su Vartotojo ir Bendrovės tarpusavio santykiais ir Bendrovės teikiamų paslaugų administravimu Svetainėje susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima:
3.1. galimybę Vartotojui matyti savo objektų sąrašą;
3.2. galimybę užsakyti elektros energijos ar dujų prijungimo, galios didinimo/mažinimo ir kitas Bendrovės teikiamas paslaugas;
3.3. galimybę pateikti Bendrovei prašymus (dėl kompensacijos už servitutus ir pan.);
3.4. galimybę pateikti nepriklausomiems energijos tiekėjams savo elektros energijos suvartojimo istoriją;
3.5. galimybę peržiūrėti savo elektros energijos suvartojimo istoriją.

4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas nepatvirtina, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, Vartotojas nebegali naudotis Svetainės paslaugomis.

SVETAINĖS SAVININKO INFORMACIJA:

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Juridinio asmens kodas: 304151376
Registruotos buveinės adresas: Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Telefono Nr.: 1852
El. pašto adresas: [email protected]

VARTOTOJO REGISTRACIJA IR IDENTIFIKAVIMAS

5.1. Fizinis asmuo, norėdamas naudotis Svetainės paslaugomis, privalo prisiregistruoti užpildydamas Svetainėje pateikiamą formą, nurodydamas el. pašto adresą (kaip prisijungimo vardą), prisijungimo slaptažodį, telefono numerį, savo vardą ir pavardę. Pirmojo prisijungimo metu vartotojas identifikuojamas per e. bankininkystės ar Elektroninių valdžios vartų sistemas.
5.2. Juridinis asmuo, norėdamas naudotis Svetainės paslaugomis, privalo paskirti įgaliotą juridinio asmens atstovą (fizinį asmenį, toliau - Atstovą). Registracijos metu Atstovas nurodo, kad registruojasi kaip Juridinis asmuo ir prideda atstovavimą patvirtinantį juridinio asmens įgaliojimą. Pirmojo prisijungimo metu Atstovas identifikuojamas šių Taisyklių 5.1. p. nurodyta tvarka. Kiekvieno prisijungimo metu Atstovas
nurodo, kad jungiasi kaip Juridinis asmuo. Pasikeitus Atstovui, juridinis asmuo turi paskirti naują Atstovą, kuris registruojasi ir prisijungia prie Svetainės šio punkto nustatyta tvarka.
6. Vartotojui, turinčiam Svetainės paskyrą, kiekvieną kartą prisijungiant, Vartotojas identifikuojamas, įvedus prisijungimo (naudotojo) vardą ir slaptažodį. Asmuo taip pat gali būti identifikuojamas per e. bankininkystės ar Elektroninių valdžios vartų sistemas.

VARTOTOJO DUOMENŲ TEISINGUMAS

7. Registruodamasis Svetainėje, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl registracijos ir naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų subjektų duomenis) Svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.
8. Pasikeitus Vartotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitimo pakeisti (papildyti) savo registracijos metu nurodytus duomenis Svetainėje.

VARTOTOJO PAREIGOS

9. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo vardą bei slaptažodį. Vartotojas įsipareigoja tretiesiems asmenims neatskleisti šių duomenų. Jeigu Vartotojui naudojantis Svetaine dėl įvykusio duomenų saugumo pažeidimo tapo žinomi trečiųjų asmenų duomenys, Vartotojas turi ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.
10. Bendrovė neatsako, jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, kai tai įvyko dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė.
11. Jeigu Bendrovė abejoja Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šių Vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Bendrovė, patikslinusi Vartotojo duomenis, apie tai informuoja Vartotoją pranešimu Svetainėje.

SVETAINĖS VEIKIMAS

12. Bendrovė turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias Svetainės paslaugų sąlygas bei kitą su Svetaine ar Bendrovės veikla susijusią Vartotojui būtiną žinoti informaciją.
13. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.

SLAPUKAI

14. Bendrovė, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.
15. Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas naršydamas Svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.
16. Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Vartotoją kaip Svetainės lankytoją, pritaikant Svetainės turinį pagal Vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminami, padaromi viešai prieinamais arba platinami be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.
18. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų galite kreiptis el. paštu: [email protected], telefonu 1852 arba raštu adresu Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius.

Taisyklių versija Nr. 1.
Paskelbimo data 2019 m. rugsėjo 9 d.